بسمه تعالی

در زمانهای گذشته قبل از اختراع ماشین حساب از وسیلهای برای انجام محاسبات استفاده می شد به نام چرتكه ، در حال حاضر نیز با وجود در دست داشتن ماشین حساب و وسایل مدرنیته ، چرتكه باز هم جایگاه و موقعیت خاص خود را در برخی از مشاغل حفظ نموده است.

چه بسا این وسیلهی بسیار جالب احتیاج به تفكر و تمركز ذهن دارد و به شرط داشتن مهارت كافی بسیار آسان و جالب خواهد بود.